Begrotingsbehandeling – lerarentekort en basisvaardigheden centraal (update)

26-01-2024

De OCW-begrotingsbehandeling 2024 was een bijzondere; er waren acht woordvoerders die hun maidenspeech hielden. Tijdens de behandeling stonden het lerarentekort en de basisvaardigheden centraal. Alle partijen geven aan dat het lerarentekort een groot probleem is. Ook werd door veel partijen aandacht gevraagd voor de onwenselijkheid van de ‘subsidieconfetti’. Over de vele ingediende moties stemde de Kamer op 23 januari. Amendementen pas in februari.

Deltaplan lerarentekort

GroenLinks-PvdA vroeg tijdens het debat aandacht voor de oproep tot een deltaplan lerarentekort. Ook diende de partij hier een motie over in. In de tweede termijn gaf de minister aan de motie niet nodig te vinden, omdat er al maatregelen genomen zijn om het tekort aan te pakken. Tijdens de stemmingen op 23 januari stemde de Kamer in meerderheid voor de motie over het deltaplan.

Basisvaardigheden

De PISA-scores werden door bijna alle partijen ingebracht, waarbij ze de nadruk op het verbeteren van de basisvaardigheden legden. Deze moeten op korte termijn de weg omhoog vinden, aldus de fracties. Ook hierover werd een aantal moties ingediend.De Kamer heeft vervolgens onder meer de motie die het kabinet vraagt ‘scholen nadrukkelijk in staat te stellen bewezen effectief leesonderwijs te geven met kennisrijke teksten in combinatie met andere vakken’, aangenomen.

Pro-leerlingen en vervoer

Kamerlid Westerveld (GroenLinks-PvdA) diende een amendement in om ervoor te zorgen dat pro-leerlingen reiskosten vergoed krijgen als zij een entree-opleiding binnen het praktijkonderwijs volgen. Toenmalig minister Wiersma had dit toegezegd maar dit was niet in de begroting opgenomen. Dit leverde diverse, soms ludieke, protestacties op richting de Tweede Kamer.

Minister Paul gaf in het debat aan dit amendement te kunnen steunen, waarop een meerderheid van de fracties lieten blijken voor dit voorstel te zullen stemmen. Dat betekent dat deze leerlingen ook in 2024 deze vervoerskosten vergoed krijgen.

Stagevergoeding

Ook de stagevergoeding werd besproken tijdens het debat. In tweede termijn diende D66 hier een motie over in. In reactie gaf de minister aan dat zij de noodzaak hiervan nogmaals onder de aandacht van de sociale partners zal brengen. Ook deze motie is aangenomen op 23 januari.

Huisvesting

Denk vroeg tijdens het debat aandacht voor de slechte staat van de huisvesting in het onderwijs en diende hier ook een motie over in. Deze motie, die vraagt om ‘een effectenverkenning naar het oormerken van onderwijshuisvestingsmiddelen gericht naar de impact op de landelijke verbeteropgave onderwijshuisvesting’ werd door de Kamer aangenomen.

Rust en steun in de rug

Paternotte vroeg aandacht voor het voorkomen van overladenheid van het curriculum. Het onderwijsveld is gebaat bij rust en een steun in de rug, aldus het kamerlid. De politiek zou eigenlijk een hitteschild moeten zijn voor het onderwijs.

Bericht overgenomen van VO-raad.nl