De overdaad aan regels en maatregelen dreigt alleen maar toe te nemen

12-04-2024

Op 5 april 2024 stuurde minister Paul een brief aan de Kamer over herijking van sturing in het funderend onderwijs. Deze brief is een vervolg op het IBO-rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ (dec. 2022) en de kabinetsreactie daarop van minister Wiersma (april 2023).

In de brief die minister Paul nu naar de Kamer stuurt, geeft zij een analyse van de opbrengst van de besprekingen die het afgelopen jaar met het veld plaatsvonden en werkt zij drie scenario’s uit rond sturing, bekostiging en zeggenschap. De VO-raad constateert dat met deze beperkte focus de minister geen recht doet aan de fundamentele analyse van het IBO-rapport. De overdaad aan sturing zal niet afnemen. In plaats van rust en ruimte te scheppen voor besturen, schoolleiders en leraren dreigt het aantal regels en (financiële) maatregelen alleen maar toe te nemen.

Download hier de kamerbrief Herijking sturing funderend onderwijs

In haar analyse schetst de minister vijf probleemgebieden:

  • Sturing: er is sprake van te veel en onduidelijke en inconsequente sturing door de overheid.
  • Bekostiging: er worden te veel incidentele middelen toegekend; de lumpsum-financiering leidt tot onvoldoende transparantie over de bestedingen.
  • Zeggenschap: deze is binnen de schoolorganisatie onvoldoende geborgd.
  • Samenwerking: er wordt nog te weinig samengewerkt door scholen en er is te veel concurrentie tussen scholen.
  • Arbeidsvoorwaarden: in het cao-proces hebben werkgevers en werknemers een ongelijke (informatie)positie.

Lees verder op VO-raad.nl