Een politiek weekje

25-11-2022

Terwijl het werk op de scholen in volle gang is met de gewone dagelijkse werkzaamheden (en waarschijnlijk in veel gevallen al de voorbereidingen voor de drukke decembermaand) was de Sectorraad bezig met datgene wat deze week plaatsvond, de behandeling in de Tweede Kamer van de onderwijsbegroting.

Dat is voor veel politieke partijen ook het moment om hun ideeën over onderwijs uiteen te zetten en nog iets te veranderen in de begroting voor het komende jaar.

Voor het praktijkonderwijs is dit ook een belangrijk moment. We hebben geen algemene brief geschreven naar de minister met onze reactie op de gehele begroting, zoals de VO- raad en de PO-raad (reactie PO-Raad; reactie VO-raad). Inhoudelijk sluiten wij ons in grote lijnen aan op het commentaar van de VO-raad (en op onderdelen ook van de PO- raad).

Maar wij zijn een sectororganisatie en geen werkgeversorganisatie, dus in de afgelopen periode zijn wij steeds in gesprek geweest met de ambtenaren van OCW, maar ook met verschillende politieke partijen over een aantal punten die niet in de begroting geregeld waren, maar wel belangrijk zijn voor het praktijkonderwijs. Daar lag onze primaire focus.

Directe bekostiging

Allereerst de directe bekostiging van het praktijkonderwijs. In het regeerakkoord (Link naar de passage vindt u hier) stond aangekondigd dat het praktijkonderwijs, gelijk iedere andere vorm van regulier onderwijs, ook overgaat naar directe bekostiging. Dat is inmiddels via een kamerbrief geregeld (deze vindt u hier). Er was nog kortstondig sprake van een instroomplafond voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

Samen met de VO-raad, SPV en de sectorraad Samenwerkingsverbanden VO hebben we OCW ervan kunnen overtuigen om dat niet te doen. Overigens was dit ook een aanbeveling in het eerder verschenen onderzoek over directe bekostiging van KBA. (Link naar het onderzoek ‘Bekostiging van het praktijkonderwijs) Natuurlijk zijn we er enorm blij mee en trots op, dat dit punt wordt gerealiseerd, al duurt de uitvoering wat langer dan gehoopt.

Aandacht voor praktijkonderwijs

In het debat zelf werd vooral door Lisa Westerveld van GroenLinks en door Habtamu de Hoop van de Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor het praktijkonderwijs. Het debat vond plaats op woensdag 23 November en donderdagmiddag 24 november. U kunt het debat hier terugkijken.

Er zijn twee amendementen ingediend voor het praktijkonderwijs door GroenLinks en de PvdA. Amendement 1 betreft de preventieve aanpak jeugdwerkloosheid, en amendement 2 betreft de OV-jaarkaart voor Pro-leerlingen.

De minister heeft in elk geval positief gereageerd op het eerste amendement. Uiteraard moet de Tweede Kamer nog stemmen over de amendementen. Hopelijk met een positieve uitkomst.

Apart kamerdebat praktijkonderwijs en vso

In de afgelopen jaren is er in wisselende samenstelling aandacht besteedt door de verschillende politieke partijen aan het praktijkonderwijs. Echter, de informatie blijft versnipperd, ook voor de leden van de vaste kamercommissie OCW.

Daarom heeft de PvdA aan de minister gevraagd om een apart kamerdebat voor het praktijkonderwijs en het vso. In beginsel heeft de minister hier positief op gereageerd. (Download de antwoorden op de schriftelijke vragen. Het gaat om het antwoord op vraag 72)

Dat zou betekenen, dat, mits de kamerleden dit ook een goed idee vinden, er naast een apart debat voor het mbo, er nu ook een apart kamerdebat komt voor het praktijkonderwijs. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!!!!

Inclusie

Wat is er toch gebeurd met alle debatten over inclusie vraagt u zich misschien af? Wat wij merken is dat er inderdaad in een ander tempo en met een andere toon over inclusie wordt gesproken.

Op dit moment is het wat zoeken binnen OCW hoe het debat verder gaat. Op 15 december hebben wij een nieuw bestuurlijk overleg over inclusie. Daarna weten we hopelijk meer.

Regio-coördinatoren en de strategische visie

Ministers en kabinetten komen en gaan, maar onze sector blijft bestaan! (al een beetje in de Sinterklaasstemming). Met die gedachte hebben wij afgelopen woensdag 23 november met onze regio-coördinatoren een langere sessie gehouden over de herijking van onze strategische visie.

Onder leiding van een externe gespreksleider zijn we op zoek gegaan naar ingrediënten voor de komende vijf jaar die belangrijk zijn voor onze sector. Onze oude strategische visie dateert van 2018 en we streven ernaar om in de ALV van begin maart 2023 onze nieuwe visie vast te stellen met onze leden. Wordt vervolgd.

CAO-afspraken

Hoewel de VO-raad als werkgeversorganisatie de CAO-afspraken maakt, ook voor onze sector, worden wij op de achtergrond wel op de hoogte gehouden van de stappen die worden gezet. Desalniettemin lijkt er, vanwege de systematiek die OCW hanteert om de financiën op basis van het aantal leerling te regelen, toch een nadelig effect op te treden binnen de CAO-afspraak over werkdrukmiddelen (zie bericht van 10 november VO-raad).

Inmiddels hebben wij dit aangekaart bij zowel de vakbonden, de VO-raad, als OCW. Er wordt momenteel gezocht naar een reparatiemogelijkheid.

Zodra daar meer concreets over bekend is komen we hierop terug.