Jongeren zonder startkwalificatie

25-01-2023

Ingrado heeft een analyse gemaakt over 16- en 17-jarigen jongeren die zonder startkwalificatie stoppen met de opleiding.

Jongeren die tussentijds stoppen met hun vo- of mbo-opleiding kunnen meestal niet direct starten in een (nieuwe) mbo-opleiding.

De meeste opleidingen kennen namelijk slechts één of maximaal twee instroommomenten per studiejaar. Jongeren van 16 en 17 jaar zijn kwalificatieplichtig, wat inhoudt dat ze naar school moeten. Demotivatie en schooluitval liggen op de loer. Veel mbo-scholen bedenken eigen oplossingen en trajecten voor deze doelgroep.

Wat is er mogelijk voor deze groep jongeren?

Wat kan er van hen en van hun ouders verwacht worden, welke taken en verplichtingen heeft het onderwijs in dergelijke situaties?

Welke mogelijkheden zijn er om aangepaste programma’s aan te bieden? En wat is de rol van leerplicht/RMC hierin?

Ingrado heeft in 2022 samen met de MBO Raad de wet- en regelgeving voor deze doelgroep goed bekeken en gesprekken gevoerd op mbo-scholen en met leerplicht- en RMC-teams.

Deze analyse biedt een advies aan OCW wat betreft de huidige wettelijke mogelijkheden voor deze doelgroep. Daarnaast biedt het een aanzet tot het maken van regionale, of zelfs landelijke, afspraken zodat schooluitval voorkomen wordt en alle jongeren een doorgaande ontwikkelingslijn kunnen volgen.