Motie voor één cao voor funderend onderwijs

13-04-2023

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht met voorstellen te komen voor één cao voor het funderend onderwijs, die in rechtstreekse onderhandelingen tussen de minister en de vakbonden tot stand komt.

Uitvoering van deze motie van het kamerlid Van Meenen (D66) betekent een verregaande centralisering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en sluit niet aan bij het huidige onderwijsstelsel waarbij de schoolbesturen de werkgeversverantwoordelijkheid invullen.

Lees hier de motie Van Meenen voor één cao voor het funderend onderwijs

Van Meenen onderbouwt de motie met de constatering dat de overheid op dit moment onvoldoende direct en scherp kan sturen op de door haar gestelde doelen. Ook constateert hij dat deze doelen, zoals het bevorderen van kansengelijkheid, om een steeds sterkere verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs vragen.

Lees verder op site van VO-raad.