Oproep casussen experimenten bevoegdheden

25-05-2023

Het lerarentekort vraagt om anders en kritisch te kijken naar onze wet- en regelgeving.

Het ministerie van OCW, de vakbonden, PO-Raad en VO-raad hebben in april 2022 het onderwijsakkoord “Samen voor het beste onderwijs” gesloten. Eén van doelen hierbij is te onderzoeken hoe we het huidige bevoegdhedenstelsel kunnen aanpakken zodat we voor alle leerlingen voldoende bevoegde leraren hebben en de kwaliteit van onderwijs waarborgen. Hierbij is afgesproken dat we 2-3 casussen selecteren en een aantal experimenten starten. 

Ruimte voor innovatie

Het bevoegdhedenstelsel bevat alle wettelijke bepalingen in het funderend onderwijs die gaan over wie er les mag geven in welk vak en welke sector(en).
In de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is een artikel voor experimenteerruimte opgenomen. Hiermee is er ruimte voor innovatie via experimenten: binnen duidelijk afgebakende kaders mag tijdelijk worden afgeweken van reguliere wetgeving. 

Inzicht krijgen in wat er speelt binnen het onderwijs

We willen deze experimenteerruimte gebruiken om te kijken of we het bevoegdhedenstelsel nog optimaler kunnen inrichten. Nu ervaren scholen bijvoorbeeld soms juridische drempels om bekwame leraren bevoegd te krijgen of om bevoegde leraren breder in te kunnen zetten. Om inzicht te krijgen in welke wettelijke aanpassingen helpen om beter aan te sluiten bij de uitdagingen van deze tijd, starten we enkele experimenten. Door de tijdelijke wettelijke voorziening te benutten waarbinnen een experiment kan worden uitgevoerd, verkennen we welke regelgeving nu in de weg zit. Bij een positieve evaluatie wordt het experiment uiteindelijk omgezet in structurele wetgeving.

Vervolg

Om te komen tot een selectie van 2 of 3 casussen ontvangen we graag jouw casus of idee met betrekking tot bevoegdheden. Reageren kan tot 16 juni a.s. Het zou fijn zijn als je hierin een bondig antwoord geeft op de volgende vragen. 

  • Kun je een concrete casus geven uit de praktijk waarin je tegen beperkingen van het bevoegdhedenstelsel aanloopt? Welke regel zit jullie in de weg?
  • Welke wettelijke aanpassing van het bevoegdhedenstelsel is naar jouw idee nodig om de probleemcasus op te lossen? Wat kan er na de aanpassing wel dat nu nog niet mogelijk is?
  • Wat zou de aanpassing in het stelsel betekenen voor de kwaliteit van het funderend en hoger onderwijs?
  • Heb je verder nog ideeën?

De ideeën en casussen die we ophalen, bespreken we met alle betrokken onderwijspartners. Hieruit worden uiteindelijk 2-3 casussen (of een bundeling van vergelijkbare casussen) geselecteerd. Vervolgens kunnen deze casussen verder worden uitgewerkt, waarna ze langs een toetsingscommissie gaan voor een inhoudelijke toets.  Daarna legt het ministerie van OCW het wettelijk vast via de experimenteerruimte. Meer informatie hierover volgt in het najaar.

Stuur je casus naar bureau@praktijkonderwijs.nl