Overgang van School naar Duurzaam Werk

19-01-2024

Voor leerlingen van het praktijkonderwijs is de overstap naar het MBO een belangrijk onderwerp. Veel van onze leerlingen maken tenslotte daar hun vervolgstappen. Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar de randvoorwaarden bij deze overstap.

Nu is er een wetsvoorstel (‘Overgang van school naar duurzaam werk’) dat als voornaamste doel heeft om voortijdige schooluitval terug te dringen en begeleiding van onze leerlingen naar duurzaam werk te verbeteren. Een goede regionale samenwerking tussen scholen (vo, vso, pro, mbo), gemeenten, Doorstroompunt-functie, SBB, OCW en SZW is daarbij essentieel.

Regionale programma’s

Op 9 januari was er, op initiatief van SZW en OCW, weer een overleg van een breed samengestelde werkgroep waaraan ook de Sectorraden PRO en GO deelnemen. Het overleg stond in het teken van geplande bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding op invoering van Regionale Programma’s zoals afgesproken in het wetsvoorstel.

De bijeenkomsten bestaan uit een toelichting op inhoud en bedoeling van de regionale programma’s en geven gelegenheid met collega’s in gesprek te gaan over vraagstukken hierbij. De mogelijkheid tot verlengde, structurele begeleiding van onze leerlingen is hier een speerpunt. De Regionale Programma’s geven hierbij richting op inhoud, werkwijzen en bekostiging. De opbrengsten vanuit de Regionale Programma’s worden waarschijnlijk midden 2024 vertaald naar de regelingen bij het wetsvoorstel.

Regionale programma’s

Vanuit de Sectorraad GO houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in de uitwerking van de Regionale Programma’s. We zijn altijd geïnteresseerd in  jullie voorbeelden waarin onze scholen i.s.m. het MBO er in slagen onze leerlingen kansrijk door te laten stromen en te bestendigen in werk.