Verbetering basisvaardigheden

30-03-2023

Scholen kunnen nog tot 14 april een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023. De regeling heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, en burgerschap of digitale geletterdheid.

Minister Wiersma heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe regeling wijkt op een aantal punten af van de subsidieregeling die in het najaar van 2022 was opengesteld. Zo vindt de toekenning van de subsidie  – bij overschrijding van het subsidieplafond – niet langer plaats op basis van een loting, maar op basis van de score op de CBS-indicator.

Twee regelingen

Voor de toekenning van de subsidie in 2023 zijn twee regelingen gemaakt: één voor prioriteitsscholen – dit zijn vestigingen met een onvoldoende of zeer zwakke afdeling – en één voor (overige) scholen in het funderend onderwijs. In totaal is in het kader van beide regelingen voor het vo ruim 260 miljoen beschikbaar. Voor beide regelingen is het subsidiebedrag € 1000 per leerling voor een periode van twee schooljaren. De regeling voor prioriteitsscholen kent daarnaast een extra aanvraagtijdvak van 1 september 2023 tot en met 15 september 2023.

Lees hier de subsidieregeling 2023

Lees meer op VO-raad.nl