Voortgangsrapport onderbouwklas Pro

27-01-2023

De pilot Onderbouwklas pro-vmbo maakt het tijdelijk mogelijk voor pro- en vmbo-scholen om samen onderwijs te verzorgen.

Bedoeld voor leerlingen waarover twijfel bestaat wat de juiste plek voor hen is: praktijkonderwijs (pro) of vmbo met eventueel leerwegondersteuning (lwoo). 

Onlangs verscheen het tussenrapport Voortgang van een nieuwe route over deze pilot.

Kenmerkend aan de pilot is dat: 

  • Leerlingen ingeschreven staan op de pro-school en beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV); 
  • De pro-leerlingen maximaal 500 klokuren per schooljaar les mogen volgen op het vmbo, waarbij pro-leerlingen
    gezamenlijk met vmbo-leerlingen les mogen krijgen; 
  • In de onderbouwklas pro-vmbo gewerkt wordt aan de kerndoelen van de onderbouw vmbo-basis/kader; 
  • Er gecommuniceerd mag worden dat de school een onderbouwklas pro-vmbo aanbiedt (indien de pro-school
    geen vmbo-licentie heeft).
    Doel van de monitor en evaluatie is om in kaart te brengen hoe de pilot wordt vormgegeven en na te gaan of deze vorm van maatwerk leidt tot een betere plek en meer kansen voor leerlingen op het snijvlak pro/vmbo.