Over ons

De Sectorraad

De Sectorraad voor Praktijkonderwijs is een vereniging waarbij alle 175 scholen voor praktijkonderwijs zijn aangesloten.

Structuur

De scholen zijn verdeeld in 17 regio's, met in iedere regio een regio-coördinator. De regionaal samenwerkende scholen komen geregeld bij elkaar voor collegiaal overleg. De 17 regio-coördinatoren vergaderen op hun beurt iedere twee maanden met elkaar en met het bestuur van de Sectorraad. Op deze manier wordt actuele informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Bovendien zorgt deze communicatiestructuur ervoor dat scholen als dat opportuun is goed met elkaar kunnen samenwerken.

Het bestuur

De Sectorraad heeft zes bestuursleden:

  • Nicole Teeuwen, voorzitter. Portefeuille: Strategisch overleggen intern en extern, waaronder de ambtelijke corona-overleggen, bestuurlijke overleggen passend onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs
  • Eric Bouwens, vice-voorzitter, tevens bestuurder van PrO College, regio Nijmegen. Portefeuille: Ondersteuning voorzitter in externe contacten, arbeidsmarkt, ESF, bekostiging, Nationaal Programma Onderwijs 
  • André Dokman, penningmeester, tevens directeur/bestuurder van het Futura College in Woerden, Portefeuille: Pro-vmbo, Curriculum.nu, organisatie congres
  • Jamie Visser, secretaris, tevens directeur scholengroep HPC Rotterdam. Portefeuille: PR, communicatie, social media, organisatie congres
  • Chris Zaal, algemeen bestuurslid, tevens directeur locatie praktijkonderwijs Stadskanaal van Ubbo Emmius. Portefeuille: Kenniscentrum, Inspectie
  • Wilbert van Beukering, aspirant bestuurslid, tevens directeur van Hofstede College in Den Haag. Portefeuille: Schooldiploma pro, praktijkleren, branchecertificaten, SBB, samenwerking pro-mbo, passend (inclusief) onderwijs

Doelstellingen

1. Belangenbehartiging

De Sectorraad neemt standpunten in en zoekt medestanders. Wij behartigen de belangen van het praktijkonderwijs bij onder meer de politiek, bestuursorganisaties, onderwijsontwikkelaars en arbeidsorganisaties. De Sectorraad is gesprekspartner voor de departementen van OCW, Sociale Zaken, de VO-raad, het UWV, de themacommissie Passend onderwijs enzovoorts.

2. Werken aan kwaliteit en innovatie

De Sectorraad ondersteunt haar leden waar het gaat om verbetering van de kwaliteit van onderwijs. We beheren twee instrumenten waarvan veel scholen voor praktijkonderwijs gebruik maken: ProZO! en de Uitstroom- en Volgmonitor.

ProZO! Is een kwaliteitsenquête waarmee de scholen de tevredenheid meten bij leerlingen, ouders, stagebedrijven en de eigen medewerkers. De opbrengsten worden landelijk gebenchmarkt en maken inzichtelijk waar verbeteringen in de school mogelijk zijn.

De Uitstroom- en Volgmonitor is een instrument waarmee de scholen hun leerlingen volgen tot twee jaar nadat zij de school hebben verlaten. De gegevens maken inzichtelijk hoe succesvol de scholen zijn en geven, evenals ProZO!, input voor verdere verbeteringen.

3. Samenwerken en verbinden

De Sectorraad biedt arbeidsorganisaties, onderwijsontwikkelaars en soortgelijke organisaties een platform voor om samen op te trekken bij nieuwe initiatieven.

4. Communicatie

Praktijkonderwijs is relatief bescheiden van omvang; het omvat zo'n 3% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. In werkelijke aantallen zijn dat overigens toch nog zo’n 29.000 leerlingen.

De relatief geringe omvang en de natuurlijk neiging van scholen in deze sector om zich bescheiden op te stellen, heeft tot gevolg dat het Praktijkonderwijs voor veel mensen onbekend is. De Sectorraad stelt zich dan ook ten doel om de naams- en inhoudelijke bekendheid van het praktijkonderwijs te vergroten.

Onze Strategische Visie 'Praktijkonderwijs biedt jongeren in een kwetsbare positie perspectief op werk!'

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws