kansrijk adviseren 3/8

kansrijk adviseren 3/8

Het ministerie van OCW roept de basisscholen op om kansrijk te adviseren. Bij twijfel over het meest passende advies wordt een optimistische inschatting gemaakt van wat leerlingen kunnen bereiken. De meeste schoolsoorten zijn positief over kansrijk adviseren. Het zou bijdragen aan kansengelijkheid en ervoor zorgen dat leerlingen meer kans hebben om op een hoger niveau te eindigen dan de eindtoets aangaf. Toch bereiken de Sectorraad steeds meer signalen dat kansrijk adviseren ook negatieve effecten heeft, vooral voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

Sinds de invoering van kansrijk adviseren zijn er minder aanmeldingen in klas 1 van het praktijkonderwijs. Er zijn echter meer aanmeldingen in de overige leerjaren. Veel leerlingen die kansrijk zijn geplaatst in het vmbo gaan uiteindelijk alsnog naar het pro. De Sectorraad vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Pro-leerlingen hebben op de basisschool al jaren te kampen gehad met leerachterstanden. Hierdoor hebben de leerlingen vaak weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. In de eerste klas van het praktijkonderwijs bloeien veel leerlingen weer op, omdat ze op een niveau zitten dat bij hen past. Ook kunnen ze leren op een manier die bij hen past, namelijk niet alleen uit boeken, maar vooral ook in de praktijk, door te doen. De leerlingen ontdekken wat hun vaardigheden en talenten zijn. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen.

Leerlingen die van het vmbo naar het praktijkonderwijs gaan, hebben ook in het vmbo op hun tenen moeten lopen. Hierdoor worden hun zelfvertrouwen en zelfbeeld lager. Als de leerlingen dan uiteindelijk alsnog naar het praktijkonderwijs gaan, is dit een faalervaring. Leerlingen raken gedemotiveerd en haken af.

Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

Praktijkonderwijs is juist kansrijk

Binnen het praktijkonderwijs worden leerlingen opgeleid voor sectoren waarin volop werkgelegenheid is, zoals de bouw, facilitair, logistiek, horeca, groen en de detailhandel. De school begeleidt de leerlingen in de uitstroom naar een baan. Ongeveer de helft van de leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding in het mbo.

Tegengaan van opwaartse druk vanuit de maatschappij

In het onderwijsbeleid ligt de nadruk op cognitieve/theoretische vaardigheden. Hierbij geldt: hoe hoger, hoe beter. Op de arbeidsmarkt is echter een groot tekort aan praktisch opgeleiden. De banen liggen voor het oprapen. Men zou het dus ook kunnen omdraaien: hoe meer praktische vaardigheden, hoe beter. Het is van belang dat het praktijkonderwijs door ouders en leerlingen als een goede keuze wordt gezien, aangezien praktijkonderwijs volop kansen biedt aan leerlingen.

Passend adviseren is kansrijk adviseren

Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een leeromgeving die bij hen past. Bij het advies van de basisschool dient met name te worden gekeken naar welk niveau en welke inrichting het beste passen bij de talenten en interesses van de leerling. Het zou dan ook beter zijn om te spreken over ‘passend adviseren’ in plaats van ‘kansrijk adviseren’.