Standpunten

De Sectorraad Praktijkonderwijs behartigt de belangen van de leerlingen en scholen in het praktijkonderwijs. Dat doen we op basis van een aantal standpunten die wij onder meer uitdragen in gesprekken met stakeholders en andere organisaties.

Op deze pagina staan onze belangrijkste standpunten. Mocht u hier meer over willen weten of hierover met het bestuur van gedachten willen wisselen neemt u dan gerust contact op via het secretariaat.

 

Praktijkonderwijs in de onderwijsketen

 • Praktijkonderwijs is en blijft een volwaardige schoolsoort in het voortgezet onderwijs en neemt daar een belangrijke, eigen plaats in. Praktijkonderwijs is geen vorm van ‘lichte ondersteuning’.
 • Wij zijn voor handhaving van de landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs tot er overeenstemming is over een volwaardig en gedragen alternatief dat recht doet aan de schoolsoort en de leerlingen. 
 • De zelfstandige positie van het praktijkonderwijs ten opzichte van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet geborgd worden. Dat betekent dat het praktijkonderwijs een stem moet hebben binnen een swv.
 • In de basisschooladviezen en de basisschooleindtoetsen is de positie van het praktijkonderwijs als schoolsoort opgenomen en geborgd. Dit blijft een aandachtpunt. De Sectorraad vindt dat het ministerie van de eindtoetsaanbieders moet eisen dat er op basis van hun eindtoets een helder PrO-advies gegeven kan worden.

 

Financiering van het praktijkonderwijs

 • Er dient sprake te zijn van een rechtstreekse volwaardige bekostiging van het praktijkonderwijs. Die is er immers ook voor de andere richtingen in het voortgezet onderwijs. 
 • Geen verevening. 
 • Vanwege de specifieke kenmerken zijn de kosten van het praktijkonderwijs hoger dan die voor vmbo, havo en vwo. De bekostiging dient daarmee in overeenstemming te zijn.

 

Onderwijsinhoud in het praktijkonderwijs

 • Blijvend gericht op de domeinen werken, wonen, burgerschap en vrije tijd.
 • Gericht op maatwerk, flexibilisering en gepersonaliseerd leren.
 • Veel aandacht voor de aansluiting op de arbeidsmarkt, in samenwerking met werkgevers, MBO en gemeenten.
 • Een laagdrempelige toegang tot mogelijkheden en middelen voor professionalisering van docenten.

Een aantal van deze standpunten wordt nader toegelicht in onze notitie ‘Koester de kracht van het praktijkonderwijs!’.

Onze Strategische Visie: 'Praktijkonderwijs biedt jongeren in een kwetsbare positie perspectief op werk!'

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws